Kavlifondet Haraldsplass UIB Bergen kommune
Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet,
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen og Bergen kommune.
Banner
Leon Jarners forskningspris til Frøydis Bruvik
Vår egen leder Frøydis Bruvik ble på årets Demensdager tildelt Leon Jarners forskningspris for sitt doktorgradsarbeid med ”Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support.”
Vi gratulerer så mye! Les mer om prisen og se intervju med Bruvik på Aldring og helse sine hjemmesider her.
 
BILDE: Frøydis Bruvik blir overrakt prisen av Harry-Sam Selikowitz.

Om Kavli forskningssenter for geriatri og demens
Kavli forskningssenter for geriatri og demens sin overordnede målsetning er å initiere og støtte forskning, fagutvikling og formidling som bidrar til å gi et bedre liv og funksjon for skrøpelige eldre og personer med demens. Senterets mål og visjoner er nedfelt i en strategiplan som du finner her.

Et av senterets viktigste oppgaver er å utvikle et forskernettverk innen geriatri og demens. Gjennom dette vil forholdene legges til rette for at forskerne får veiledning, praktisk hjelp og annen støtte. Kvaliteten på forskningsprosjektene skal være høy slik at publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering blir mulig.
 
Kavli forskningssenter for demens ble etablert i 2004 med støtte fra Knut og O. Kavli’s allmennyttige fond. Senteret er i dag forankret og har sitt daglige virke ved Haraldsplass diakonale sykehus, som har prioritert forskning på geriatri og demens. Etter et vellykket samarbeid med Kavli allmennyttige fond siden oppstart, ble fondets bidrag til finansiering av senteret avsluttet i 2013, med avtale om at restmidler kan nyttes i den videre driften. Senteret har endret navn flere ganger, ettersom satsingsområder har sprunget frem. Den siste endringen innebærer at satsningsområdet er utvidet til å også omfatte geriatrifeltet, med særlig fokus på geriatri og helse.

Foruten den økonomiske støtten fra Kavlifondet i en årrekke, er aktiviteten og driften ved senteret i hovedsak finansiert fra Haraldsplass Diakonale sykehus. Universitetet i Bergen og Bergen kommune og også bidratt på satsingen.

 

Ny leder ved Kavli senter

Frøydis Kristine Bruvik disputerte i mai

Frøydis Kristine Bruvik disputerte for doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin ved UiO 20. mai 2014 med avhandlingen Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support.

I avhandlingen har Frøydis Kristine Bruvik fulgt 230 hjemmeboende personer med demens og deres familieomsorgsgivere fra 19 kommuner over 12 måneder. Halvparten av familiene deltok i et strukturert psykososialt støtteprogram som innebar undervisningsprogram om demens og opplæring i problemløsning. Studien viser at personer med demens vurderer sin egen livskvalitet til å være bedre enn hva pårørende mener. Felles for vurderingene var at depresjon og tap av praktiske ferdigheter for hverdagen var de sterkeste risikofaktorene for redusert livskvalitet. Denne kunnskapen kan bidra til at man i større grad lytter til personer med demens sin egen oppfatning av eget liv, ikke bare lytter til de pårørende.

I studien ble familieomsorgsgivernes mestringsevne funnet å være den sterkeste forklaringen til byrde og belastning hos de pårørende. Dette funnet gir økt kunnskap i forhold til å identifisere familieomsorgsgivere med økt risiko for belastning. Til tross for at ble ikke funnet forskjeller mellom de som deltok i et psykososialt støtteprogram og kontrollgruppen etter 12 måneder kan studien bidra til videre forskning om tiltak som kan bedre situasjonen for personer med demens og deres familieomsorgsgivere. Artiklene fra avhandlingen finner du her:

The quality of life of people with dementia and their family carers.

The effect of coping on the burden in family carers of persons with dementia.

The Effect of Psychosocial Support Intervention on Depression in Patients with Dementia and Their Family Caregivers: An Assessor-Blinded Randomized Controlled Trial.


Boken "God helse- hva du selv kan gjøre"

Uansett utgangspunkt er vår egen innsats av stor verdi for å ha best mulig helse. "God helse - hva du selv kan gjøre" gir deg gode råd om hva du selv kan gjøre for å ha best mulig livskvalitet. Boken er skrevet av helsearbeidere og aktive forskere innen aldersrelaterte sykdommer der livsstil har en betydning. Redaktør for boken er prof. Anette Hylen Ranhoff. Fokuset i boken er de store folkesykdommene, og særlig de som påvirkes av livsstil, og som blir mer vanlige med økende alder. Boken har samlet råd basert på forskning og klinisk erfaring for hva du selv kan gjøre for en god helse. 


Boken kan bestilles fra Kom forlag

pr. telefon: 40 40 88 88

pr. e-post: post@komforlag.no

pr.post: Kom forlag AS, Øvre Vollgate 15, 0158


Det er også mulig å kjøpe boken gjennom bokhandlere. 

Pressemelding


Demensforskningsprogrammet til Nasjonalforeningen for folkehelse
Årets tv-aksjon på NRK gikk i år til Nasjonalforeningen for folkehelse sitt demensarbeid. Totalt ble det samlet inn 229 millioner kroner, og av disse midlene skal ca. 80 millioner brukes på et demensforskningsprogram. Første utlysning av disse midlene har nå kommet og man ønsker i første omgang en kort prosjektbeskrivelse innen 1. februar. Du finner mer informasjon her. 
Onsdag 15. januar ble det holdt et informasjonsmøte vedrørende første utlysning i Oslo. Presentasjonen som ble holdt av Anne Rita Øksengård denne dagen finner du her. 

Ny artikkel fra Birkebeiner aldringsstudien
Artikkelen "Increased risk of atrial fibrillation among elderly Norwegian men with a history of long-term endurance sport practice" ble publisert online i november 2013. Hovedforfatter er Marius Myrstad. Myrstad er tilknyttet Kavli forskningssenter, ansatt som stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus med midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering. Til daglig har han kontor hos Folkehelseinstituttet som også har vært viktige samarbeidspartnere i prosjektet.


Fire spørsmål finner pasienter med ernæringsmessig risiko
Under World Hospital Congress som ble arrangert i Oslo 18.-20. juni 2013 presenterte Randi J. Tangvik sin studie knyttet til pasienter i sykehus med ernæringsmessig risiko. Studien, som du kan lese om i artikkelen her, fikk flott omtale i Dagens medisin. Du kan lese nyhetssaken fra DN her. 

Kavli senters geriatripris 2013
I forbindelse med den femte norske kongressen i geriatri ble Kavli senters geriatripris delt ut for andre gang. Årets prisvinner ble Hege Ihle-Hansen ved Vestre Viken, Bærum sykehus med prosjektet «Mental svikt etter hjerneslag». Vurderingskomiteen bestod av prof. Marit Kirkevold, førsteamanuensis Morten Mowé og prof. Anette Hylen Ranhoff. Totalt mottok vi fire gode søknader til årets pris. Kvalitetene som ble fremhevet fra vinnerprosjektet var dets tverrfaglige profil samt at prosjektet har bidratt til endring i den daglige, kliniske driften ved Vestre Viken gjennom en slagpoliklinikk. Det er svært prisverdig å gjennomføre en RCT med multifaktoriell og tverrfaglig intervensjon med målsetning å redusere kognitiv svikt etter hjerneslag. Prosjektet har generert flere forskningsstipender for ulike yrkesgrupper og har ført til et kompetanseløft i avdelingen. Prisen er på 25.000 kr.

Kavli forskningssenter gratulerer!

Judge's choice
Under kongressen EuroPRevent i regi av European Society of Cardiology ble Marius Myrstad sin poster med tittelen “Increased Risk for Atrial Fibrillation in Elderly Male Athletes» fremhevet under posterframvisningen som “Judge's choice”. Posteren og Marius sitt doktorgradsprosjekt høstet mye interesse. Etter den ordinær posterframvisning ble posteren valgt ut som en av de tre beste, og fikk da stå på hedersplass resten av kongressen.  

Ny artikkel fra Kavli forskningssenter
Marit Stordal Bakken har fått publisert sin andre artikkel i doktorgraden denne vinteren.
Artikkelen ser på bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd, og er basert på data hentet fra reseptregisteret og hoftebruddregisteret. Man ser at de som bruker antidepressiva har større risiko for å brekke hofta enn de som ikke bruker denne typen medikament. Artikkelen viser videre at risikoen er høyere for de som bruker såkalte serotonerge reopptakshemmere til sammenligning med de som bruker trisykliske antidepressiva. Du finner artikkelen her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438446.

Kavli forskningssenter gratulerer med flott artikkel!

Ensomme eldre sykehjemsbeboere lever kortere
I en nylig publisert artikkel med Jorunn Drageset som hovedforfatter finner man sammenhenger mellom følelsen av å være ensom og levetid. Drageset konkluderer med at ensomme sykehjemsbeboere dør tidligere enn andre sykehjemsbeboere.
Studien er gjennomført på et unikt materiale av kognitivt velfungerende sykehjemsbeboere med en oppfølgingstid på opp til fem år. Det er flere årsaker til at denne populasjonen av sykehjemsbeboere føler seg ensomme og populasjonen rapporterer ulike typer ensomheter. Mangelen på felleskap hvor man har felles interesser er ofte gjengående grunn til ensomhet. Men det og ikke lenger å ha en person som man har en nær relasjon til som en ektefelle, barn eller nære venner er likeså viktig. Dette belyser viktigheten av å drive med gode psykososiale tiltak i hverdagen i sykehjem og at pleiepersonell tar seg tid til å knytte gode relasjoner til sykehjemsbeboerne.
 

Bunnlinje
© Kavli Senter, Ulriksdal 8, 5009 Bergen, Tlf. 55979197 / 55975800