Kavlifondet Haraldsplass UIB Bergen kommune
Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet,
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen og Bergen kommune.
Banner
Om Kavli forskningssenter for geriatri og demens
Kavli forskningssenter for geriatri og demens sin overordnede målsetning er å initiere og støtte forskning, fagutvikling og formidling som bidrar til å gi et bedre liv og funksjon for skrøpelige eldre og personer med demens. Senterets mål og visjoner er nedfelt i en strategiplan som du finner her.

Et av senterets viktigste oppgaver er å utvikle et forskernettverk innen geriatri og demens. Gjennom dette vil forholdene legges til rette for at forskerne får veiledning, praktisk hjelp og annen støtte. Kvaliteten på forskningsprosjektene skal være høy slik at publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering blir mulig.
 
Kavli forskningssenter for demens ble etablert i 2004 med støtte fra Knut og O. Kavli’s allmennyttige fond. Senteret er i dag forankret og har sitt daglige virke ved Haraldsplass diakonale sykehus, som har prioritert forskning på geriatri og demens. Etter et vellykket samarbeid med Kavli allmennyttige fond siden oppstart, ble fondets bidrag til finansiering av senteret avsluttet i 2013, med avtale om at restmidler kan nyttes i den videre driften. Senteret har endret navn flere ganger, ettersom satsingsområder har sprunget frem. Den siste endringen innebærer at satsningsområdet er utvidet til å også omfatte geriatrifeltet, med særlig fokus på geriatri og helse.

Foruten den økonomiske støtten fra Kavlifondet i en årrekke, er aktiviteten og driften ved senteret i hovedsak finansiert fra Haraldsplass Diakonale sykehus. Universitetet i Bergen og Bergen kommune og også bidratt på satsingen.

 

Kavliseminaret i Bekkjarvik arrangeres 30. - 31. mai 2016
Kavliseminaret i Bekkjarvik vil bli arrangert for åttende gang, og er en tverfaglig arena for stipendiater og forskere innen geriatri og alderspsykiatri til å presentere sine prosjekter og kunne diskutere eventuelle problemstillinger man har med andre fageksperter. Seminaret støttes av Kavlifondet. Heather Allore og Joan Monin fra Yale University vil holde et forskningsfaglig innlegg med fokus på forskningsdesign og metode. Monin vil også holde et innlegg om tilknytning mellom pårørende og pasient. Vi får også forskningsfaglige innlegg fra Hege Ihle-Hansen på temaet hjerte og hjerne og Leiv Otto Watne på temaet delirium. Vi håper også på mange gode prosjektpresentasjoner fra alle prosjektene som rører seg rundt omkring og vil oppfordre alle til å benytte anledning til å presentere ditt prosjekt. I tillegg til å ha en høy faglig profil vil det være muligheter for å knytte kontakter på tvers av fagmiljøer samt å nyte deilig mat i flotte omgivelser i havgapet i Bekkjarvik.

Disputas
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet SykehusTorsdag 15. oktober 2015 disputerte Marius Myrstad over sin avhandling Endurance exercise and atrial fibrillation - "Atrial fibrillation among Norwegian veteran endurance athletes and the association between endurance exercise and risk of atrial fibrillation". Doktorgradsarbeidet har vært i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet. Anette Hylen Ranhoff har vært hovedveileder for arbeidet som har sin opprinnelse fra Birkebeiner Aldringsstudien. Kavli forskningssenter har bidratt med driftsmidler til prosjektet.
 
Kavli forskningssenter for geriatri og demens gratulerer med flott gjennomført disputas og er stolte samarbeidspartnere i arbeidet.
 
 
Foto: Nicolas Tourrenc, Diakonhjemmet Sykehus

Kavli senters geriatripris 2015
Prisvinner Olav Sletvold og Ingvild SaltvedtUnder den sjette norske geriatrikongressen som ble avholdt i Oslo 16. september fikk Kavli forskningssenter gleden av å dele ut Kavli senters geriatripris for tredje gang. Prisen, som er på 25.000 kr til videre forskningsarbeid, gikk til the Trondheim Hip Fracture Trial. Olav Sletvold, som er prosjektets leder, tok i mot prisen på vegne av gruppen. I forbindelse med prisutdelingen holdt Olav gruppens prisvinnerforedrag.

I i begrunnelsen står det: Kavlis forskningspris 2015 på kr 25 000 går til beste forsknings- eller utviklingsprosjekt i geriatri. Studien, som er den første i sitt slag, hadde som målsetting å undersøke en ny behandlingsmodell for hoftebruddpasienter ved å behandle pasientene i en egen sengepost med et tverrfaglig team gjennom hele sykehusoppholdet. Denne tverrfaglige og multiprofesjonelle behandlingsmodellen, som ble sammenlignet med tradisjonell behandling i en ortopedisk avdeling, har stor nytteverdi.  Oppsummert viser studien at ved en helhetlig tilnærming og samarbeid mellom spesialister på ulike avdelinger og øvrig tverrfaglig personale blir hoftebruddspasienter mer mobile og får færre døgn på sykehjem. Videre bedrer behandlingsmodellen pasientenes funksjonsnivå og livskvalitet og fører til at samfunnet sparer millioner av helsekroner. Resultatene av “Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomized, controlled trial” ble publisert i Lancet tidligere i år. I tillegg har prosjektet generert ytterligere fire publikasjoner og flere manuskripter er underveis.  Prosjektleder for studien, professor dr. med. Olav Sletvold, har i en mannsalder engasjert seg for geriatriske pasienter, formidling av geriatri og geriatrisk forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Etableringen av en ny og slagkraftig forskergruppe på tvers av flere sterke fagmiljøer har båret gode frukter. Årets Kavli senters geriatri pris 2015 går til: The Trondheim Hip Fracture Trial.

Disputas
Fredag 11. september 2015 disputerte Marit Stordal Bakken over sin avhandling «Potentially inappropriate drug use and hip fractures among older people. Pharmacoepidemiological studies». Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen. Veiledere har vært Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff og Lars B. Engesæter. 
 
 
Kavli forskningssenter for geriatri og demens ønsker å gratulere med vel gjennomført disputas og er stolte over å ha vært en av samarbeidspartnerne i dette arbeidet.
  

Kavli senters geriatripris 2015
Kavlis forskningssenter for geriatri og demens er tuftet på et samarbeid mellom Kavlifondet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen og Bergen kommune. I 2010 besluttet styret i senteret at det skulle utlyses en pris på kr 25 000 til beste forsknings- eller utviklingsprosjekt i geriatri (tverrfaglig) i Norge og som skal utdeles hvert annet år i forbindelse med den nasjonale geriatrikongressen. Prisen er blitt utdelt to ganger, i 2011 og 2013.
 
Resultatene fra prosjektet må ha nyhetens interesse, og dersom det dreier seg om et utviklingsarbeid, må erfaringene kunne generaliseres. Prosjektet kan være medisinsk, sykepleievitenskapelig eller fra andre relevante disipliner som psykologi, fysioterapi, ergoterapi eller ernæringsfysiologi. Prosjekter med en klar tverrfaglig profil er spesielt ønskelig. Resultatene kan være publisert eller upublisert.  

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med den sjette norske kongressen i geriatri som arrangeres i Oslo Kongressenter 16. september i tilknytning til den 11. EUGMS kongressen. I forbindelse med utdelingen holder prisvinneren sin prisvinnerforelesning.

Beskrivelse av prosjektet med angivelse av metodene som er brukt, de viktigste resultatene og hvilken betydning resultatene kan ha, bør skrives på to til tre A4-sider med 1,5 linjeavstand. Eventuelle publikasjoner fra prosjektet må vedlegges. Søknadene vil bli vurdert av en jury av fagpersoner som utnevnes av styret i Kavli senter.

Søknad sendes innen 10. august 2015 fortrinnsvis på e-post til
ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no eller pr. post til:
Kavlis forskningssenter for geriatri og demens,
Haraldsplass diakonale sykehus
v/Ida Kristine Sangnes
Postboks 6165
5892 Bergen

Disputas
Vi gratulerer Randi Julie Tangvik med vel gjennomført disputas over sin avhandling "Nutritional risk in a university hospital: Challenges and consequences in clinical practice" ved UiB 25. mars. Randi var tildelt følgende tema til sin prøveforelesningen "Implementering av ernæringsstrategier i norsk helsevesen" For mer informasjon se her.

Leon Jarners forskningspris til Frøydis Bruvik
Vår egen leder Frøydis Bruvik ble på årets Demensdager tildelt Leon Jarners forskningspris for sitt doktorgradsarbeid med ”Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support.”
Vi gratulerer så mye! Les mer om prisen og se intervju med Bruvik på Aldring og helse sine hjemmesider her.
 
BILDE: Frøydis Bruvik blir overrakt prisen av Harry-Sam Selikowitz.

Ny leder ved Kavli senter
Frøydis Kristine Bruvik tok i 2014 over som leder for Kavli forskningssenter etter Anette Hylen Ranhoff. Bruvik er utdannet sykepleier, har master i helsefremmende arbeid og disputerte i mai 2014 over temaet "Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support". Bruvik har i tillegg tiltrådt rollen som forskningssjef ved Haraldsplass Diakonale sykehus.

Frøydis Kristine Bruvik disputerte i mai

Frøydis Kristine Bruvik disputerte for doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin ved UiO 20. mai 2014 med avhandlingen Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support.

I avhandlingen har Frøydis Kristine Bruvik fulgt 230 hjemmeboende personer med demens og deres familieomsorgsgivere fra 19 kommuner over 12 måneder. Halvparten av familiene deltok i et strukturert psykososialt støtteprogram som innebar undervisningsprogram om demens og opplæring i problemløsning. Studien viser at personer med demens vurderer sin egen livskvalitet til å være bedre enn hva pårørende mener. Felles for vurderingene var at depresjon og tap av praktiske ferdigheter for hverdagen var de sterkeste risikofaktorene for redusert livskvalitet. Denne kunnskapen kan bidra til at man i større grad lytter til personer med demens sin egen oppfatning av eget liv, ikke bare lytter til de pårørende.

I studien ble familieomsorgsgivernes mestringsevne funnet å være den sterkeste forklaringen til byrde og belastning hos de pårørende. Dette funnet gir økt kunnskap i forhold til å identifisere familieomsorgsgivere med økt risiko for belastning. Til tross for at ble ikke funnet forskjeller mellom de som deltok i et psykososialt støtteprogram og kontrollgruppen etter 12 måneder kan studien bidra til videre forskning om tiltak som kan bedre situasjonen for personer med demens og deres familieomsorgsgivere. Artiklene fra avhandlingen finner du her:

The quality of life of people with dementia and their family carers.

The effect of coping on the burden in family carers of persons with dementia.

The Effect of Psychosocial Support Intervention on Depression in Patients with Dementia and Their Family Caregivers: An Assessor-Blinded Randomized Controlled Trial.


Boken "God helse- hva du selv kan gjøre"

Uansett utgangspunkt er vår egen innsats av stor verdi for å ha best mulig helse. "God helse - hva du selv kan gjøre" gir deg gode råd om hva du selv kan gjøre for å ha best mulig livskvalitet. Boken er skrevet av helsearbeidere og aktive forskere innen aldersrelaterte sykdommer der livsstil har en betydning. Redaktør for boken er prof. Anette Hylen Ranhoff. Fokuset i boken er de store folkesykdommene, og særlig de som påvirkes av livsstil, og som blir mer vanlige med økende alder. Boken har samlet råd basert på forskning og klinisk erfaring for hva du selv kan gjøre for en god helse. 


Boken kan bestilles fra Kom forlag

pr. telefon: 40 40 88 88

pr. e-post: post@komforlag.no

pr.post: Kom forlag AS, Øvre Vollgate 15, 0158


Det er også mulig å kjøpe boken gjennom bokhandlere. 

Pressemelding


Demensforskningsprogrammet til Nasjonalforeningen for folkehelse
Årets tv-aksjon på NRK gikk i år til Nasjonalforeningen for folkehelse sitt demensarbeid. Totalt ble det samlet inn 229 millioner kroner, og av disse midlene skal ca. 80 millioner brukes på et demensforskningsprogram. Første utlysning av disse midlene har nå kommet og man ønsker i første omgang en kort prosjektbeskrivelse innen 1. februar. Du finner mer informasjon her. 
Onsdag 15. januar ble det holdt et informasjonsmøte vedrørende første utlysning i Oslo. Presentasjonen som ble holdt av Anne Rita Øksengård denne dagen finner du her. 

Ny artikkel fra Birkebeiner aldringsstudien
Artikkelen "Increased risk of atrial fibrillation among elderly Norwegian men with a history of long-term endurance sport practice" ble publisert online i november 2013. Hovedforfatter er Marius Myrstad. Myrstad er tilknyttet Kavli forskningssenter, ansatt som stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus med midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering. Til daglig har han kontor hos Folkehelseinstituttet som også har vært viktige samarbeidspartnere i prosjektet.


Fire spørsmål finner pasienter med ernæringsmessig risiko
Under World Hospital Congress som ble arrangert i Oslo 18.-20. juni 2013 presenterte Randi J. Tangvik sin studie knyttet til pasienter i sykehus med ernæringsmessig risiko. Studien, som du kan lese om i artikkelen her, fikk flott omtale i Dagens medisin. Du kan lese nyhetssaken fra DN her. 

Kavli senters geriatripris 2013
I forbindelse med den femte norske kongressen i geriatri ble Kavli senters geriatripris delt ut for andre gang. Årets prisvinner ble Hege Ihle-Hansen ved Vestre Viken, Bærum sykehus med prosjektet «Mental svikt etter hjerneslag». Vurderingskomiteen bestod av prof. Marit Kirkevold, førsteamanuensis Morten Mowé og prof. Anette Hylen Ranhoff. Totalt mottok vi fire gode søknader til årets pris. Kvalitetene som ble fremhevet fra vinnerprosjektet var dets tverrfaglige profil samt at prosjektet har bidratt til endring i den daglige, kliniske driften ved Vestre Viken gjennom en slagpoliklinikk. Det er svært prisverdig å gjennomføre en RCT med multifaktoriell og tverrfaglig intervensjon med målsetning å redusere kognitiv svikt etter hjerneslag. Prosjektet har generert flere forskningsstipender for ulike yrkesgrupper og har ført til et kompetanseløft i avdelingen. Prisen er på 25.000 kr.

Kavli forskningssenter gratulerer!

Judge's choice
Under kongressen EuroPRevent i regi av European Society of Cardiology ble Marius Myrstad sin poster med tittelen “Increased Risk for Atrial Fibrillation in Elderly Male Athletes» fremhevet under posterframvisningen som “Judge's choice”. Posteren og Marius sitt doktorgradsprosjekt høstet mye interesse. Etter den ordinær posterframvisning ble posteren valgt ut som en av de tre beste, og fikk da stå på hedersplass resten av kongressen.  

Ny artikkel fra Kavli forskningssenter
Marit Stordal Bakken har fått publisert sin andre artikkel i doktorgraden denne vinteren.
Artikkelen ser på bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd, og er basert på data hentet fra reseptregisteret og hoftebruddregisteret. Man ser at de som bruker antidepressiva har større risiko for å brekke hofta enn de som ikke bruker denne typen medikament. Artikkelen viser videre at risikoen er høyere for de som bruker såkalte serotonerge reopptakshemmere til sammenligning med de som bruker trisykliske antidepressiva. Du finner artikkelen her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438446.

Kavli forskningssenter gratulerer med flott artikkel!

Ensomme eldre sykehjemsbeboere lever kortere
I en nylig publisert artikkel med Jorunn Drageset som hovedforfatter finner man sammenhenger mellom følelsen av å være ensom og levetid. Drageset konkluderer med at ensomme sykehjemsbeboere dør tidligere enn andre sykehjemsbeboere.
Studien er gjennomført på et unikt materiale av kognitivt velfungerende sykehjemsbeboere med en oppfølgingstid på opp til fem år. Det er flere årsaker til at denne populasjonen av sykehjemsbeboere føler seg ensomme og populasjonen rapporterer ulike typer ensomheter. Mangelen på felleskap hvor man har felles interesser er ofte gjengående grunn til ensomhet. Men det og ikke lenger å ha en person som man har en nær relasjon til som en ektefelle, barn eller nære venner er likeså viktig. Dette belyser viktigheten av å drive med gode psykososiale tiltak i hverdagen i sykehjem og at pleiepersonell tar seg tid til å knytte gode relasjoner til sykehjemsbeboerne.
 
Artikkelen er blitt omtalte hos forskning.no og Byavisen i Bergen.
Originalartikkel finner du her.
  

Bunnlinje
© Kavli Senter, Ulriksdal 8, 5009 Bergen, Tlf. 55979197 / 55975800